Natuur en landschap


Zeker bij dit onderwerp kan het schuren. Er zijn veel tegenstrijdige belangen en is er een grote betrokkenheid. Mensen houden van deze omgeving, maken zich zorgen over de natuur, verdienen een boterham aan het mooie landschap of juist door het land te
bewerken.


wil dat duidelijk is wat in onze gemeente feitelijk aanwezig is, zodat inzichtelijk is waarover nagedacht moet worden bij het uitwerken van plannen. De provincie en het rijk wezen al beschermde gebieden aan, maar ons buitengebied heeft veel meer te bieden.


vindt dat de gemeente zich aan de richtlijnen voor natuurbescherming van provincie, rijk en Europa moet houden.wil samen met alle betrokkenen een gemeentelijke natuurvisie en bijbehorende natuurnetwerkkaart opstellen om de minder beschermde natuur en natuurverbindingen in kaart te brengen.


Het is belangrijk dat breed aan deze kaart meegewerkt wordt en de gemeente hem niet alleen uitwerkt. Immers, als de gemeenteraad de kaart definitief maakt, is dit een belangrijk document bij
beslissingen over bijvoorbeeld nieuwe bouwplannen of evenementen.

Als de kaart klaar is, kan de gemeente ook gemakkelijk zien waar iets ontbreekt en waar natuur bij kan komen. Daar kan ze haar
gemeentelijke groenbeheerplannen op afstemmen. Een gezonde natuur in de toekomst vraagt iets van ons op dit moment.vindt het daarom belangrijk dat de gemeente duidelijk maakt waar ze, als het om natuur gaat, naartoe werkt.wil een stimuleringsfonds voor lokale initiatieven die de achteruitgang van biodiversiteit tegengaan en bosaanplant bevorderen. Hierbij is het gebruik van lokale inheemse vegetaties,
struiken en bomen een belangrijk onderdeel.

wil een partij (zoals voorheen IKL) die zorg draagt voor verbinding tussen natuur, vrijwilligers en gemeente en die uitvoering geeft aan natuur en landschapsprojecten

 

terug naar ODE aan onze omgeving