Hier staan we voor

OPEN
Een open gemeentebestuur nodigt haar burgers uit om mee te denken en initiatieven te ontplooien.

DEMOCRATISCH
Politiek is niet voor, maar van de burgers. Dat is niet alleen zo in verkiezingstijd, als we onze stem uitbrengen.

In vier jaar gebeurt er veel dat onze levens beïnvloedt, daarom moet er ook ná de verkiezingen oog en oor zijn voor de meningen in de samenleving. Dat geeft elke meerderheid de verplichting om open te staan voor wat er leeft, om te luisteren naar de minderheid en daar rekening mee te houden.

Dat kan alleen maar eerlijk als het democratisch goed geregeld is, zodat helder is via welke lijnen beslissingen worden genomen en vriendjespolitiek geen kans krijgt.

EERLIJK
Eerlijk betekent een omgeving creëren waarin missers niet verdoezeld hoeven te worden en mensen geholpen worden om eventuele schade te herstellen. Vertrouwen in elkaars beste bedoelingen geeft (werk)plezier en levert betere resultaten op. Dat geldt voor onze politici, voor de burgers waarvoor zij werken en de mensen die hen bij dat werk ondersteunen.

Politiek is ook knopen doorhakken en besluiten nemen met het oog op de lange termijn, het grotere geheel en het algemeen belang. Voor het hier en nu, maar juist ook voor de toekomst, voor de generaties na ons. Dat kan op de korte termijn soms schuren.

Dit betekent ook over de eigen grenzen (letterlijk en figuurlijk) heen kijken en de eigen stokpaardjes loslaten.


is een politieke beweging die vanuit deze uitgangspunten politiek beleid wil uitstippelen waarbij ze een viertal grote inhoudelijke lijnen ziet:

  • het geluk en de gezondheid van de inwoners van de gemeente en haar bezoekers.
  • het versterken en beschermen van de ecologische en landschappelijke waarden in het buitengebied en in de dorpen.
  • het behoud en de ontwikkeling van historie en cultuur van de gemeente zowel materieel als immaterieel, oud en nieuw.
  • een heldere financiële structuur, waarin het geld van de gemeenschap goed beheerd en eerlijk uitgegeven wordt.


voelt zich verantwoordelijk voor het welzijn van mens, plant en dier, het klimaat en de wereld. Nu en in de toekomst.