Klimaat, milieu en energie


is zich zeer bewust van de klimaatverandering en de gevolgen daarvan in de nabije toekomst.

 

Net als elke gemeente zal EijsdenMargraten haar bijdrage moeten leveren.


vindt dat elk plan dat de gemeente maakt getoetst moet worden aan de klimaatdoelen.


Onze gemeente heeft te maken met een aantal specifieke problemen waarvan een deel van onze inwoners nu al veel last ervaart.

Zo is de lucht op een aantal plaatsen in onze gemeente ernstig vervuild. De kernen aan de Maas hebben ondervinden ook de gevolgen van het waterbeleid in Belgiƫ. Langs die weg stroomt ook veel afval ons land in.

Er is intensief overleg en waar mogelijk samenwerking met ons buurland en de ons omringende gemeenten nodig. Dat geldt ook waar het gaat om het terugdringen van lawaaioverlast door verkeer
op de grond en in de lucht.


Ons landschap leent zich niet voor grootschalige energieopwekking. Zonneweides passen hier niet.


wil alle mogelijke daken inzetten, maar dat is niet genoeg. We blijven zoeken naar manieren om de energievoorziening en het gebruik duurzaam te maken.

De gemeente heeft hier een voortrekkersrol en moet duidelijk maken dat wat de inwoners zelf doen effect heeft en waarom dat zo is.
Bijvoorbeeld hoe mensen de overlast door water of hitte kunnen verminderen. Hoe ze voorkomen dat ze meer dan noodzakelijk energie verbruiken. Wat ze kunnen doen om hun persoonlijke voetafdruk zo klein mogelijk te maken.


wil een bestuur dat zich actief opstelt in het bestrijden van overlast van zowel de burgerluchtvaart als de pleziervluchten van sportvliegtuigjes, ultralights en helikopters, en motoren.


wil de bestaande bebouwing (daken), overkappingen en parkeerplaatsen, nieuwbouw bij woningen en bedrijven optimaal benutten voor zonneenergie.


wil de mogelijkheden verkennen voor regulering van het energiegebruik, de waterhuishouding en duurzaam grondgebruik bij bedrijven.


wil stimulerings en reguleringsmogelijkheden om water vast te houden, (ondergronds) te bergen en gedoseerd af te voeren, verdere verharding tegen te gaan, te ontstenen en te vergroenen als manieren om met de verandering in het klimaat (zoals hevige regenval, grote droogte en hittestress) om te gaan.

terug naar ODE aan onze omgeving