Spreken met één stem

Burgemeester en wethouders: college van B&W

Samen besturen: In de gemeente is een collegiaal bestuur, ze spreken met één stem. Dat betekent dat de burgemeester en de wethouders samen verantwoordelijk zijn voor alle besluiten die het college neemt.
Ze zijn dus ook allemaal verantwoordelijk voor één besluit en kunnen daarop worden aangesproken. Portefeuilleverdeling betekent niet verantwoordelijkheidsverdeling.

Wethouder is geen baan voor het leven: wethouders hebben vanuit hun positie als dagelijks bestuurder veel invloed op het uitoefenen van de gemeentelijke bevoegdheden.
Officieel heeft een wethouder geen macht, maar in de praktijk is er wel sprake van een machtspositie. Naarmate een persoon langer een dergelijke positie vervult neemt die machtspositie toe.

Democratisch gereguleerde overheidsmacht mag echter geen persoonlijke macht worden.

vindt dat ervaring belangrijk is, want anders moet je elke keer opnieuw beginnen met inwerken en gaat kennis verloren, maar je moet voorkomen dat iemand te veel macht krijgt.

vindt dat een wethouder bij voorkeur slechts 2 en als het niet anders kan hooguit 3 raadsperiodes* achter elkaar mag aanblijven. Daarna is het tijd voor iemand anders. (* een raadsperiode duurt vier jaar)

Een collegelid is onafhankelijk: Natuurlijk moet een wethouder weten wat er in de samenleving speelt en moet hij contact houden met de inwoners. Het moet niet zo zijn dat hij ergens een positie bekleedt waar hij als wethouder voordeel van heeft, of omgekeerd. Voordat je het weet lijkt het op belangenverstrengeling. Dat moet je voorkomen.

vindt dat leden van het college geen (bestuurlijke) functies mogen vervullen bij organisaties/verenigingen/instellingen waarmee de gemeente een beleidsmatige en/of financiële band heeft, bijvoorbeeld bij een vereniging die subsidie krijgt van de gemeente.

terug naar ODE aan de democratie